Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (dále jen e-shopu) www.skicentrum3nec.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel e-shopu Wintercool s.r.o. se sídlem v Třinci, Neborech 72, 73961. IČO: 29463131, Evidující úřad: Městský úřad Třinec, na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. Provozovatel e-shopu (reklamační adresa):

Reklamační adresa: Skicentrum3nec, Nádražní 3, 739 61 Třinec
Sídlo firmy: Wintercool s.r.o., Nebory 72, Třinec, 739 61
Ičo: 29463131
Dič: CZ29463131
Dodavatel (prodávající) je plátcem DPH.

Mobil: 734580987
Email: info@skicentrum3nec.cz

2. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující (spotřebitel) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupující má možnost před samotným odesláním objednávky, zkontrolovat a upravit jím uvedená data. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím e-shopu Skicentra3nec jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Objednávka zboží

Objednávku zboží lze uskutečnit přes náš internetový obchod dále jen e-shop. Každá objednávka bude potvrzena e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě výjimečné nedostupnosti zboží Vás budeme kontaktovat e-mailem. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech náležitých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vyobrazené zboží má informativní charakter a může se v některých detailech lišit od skutečnosti.

Cena zboží

Veškeré ceny zboží nabízeného v e-shopu Skicentra3nec jsou konečné včetně DPH. K uvedeným cenám není započítáno poštovné (v případě dopravného). Poplatky za balné jsou ZDARMA. S celkovou cenou zboží (včetně nákladů na dopravu) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním zboží. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené objednávky. Možnosti způsobu platby si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky. Při zvoleném způsobu platby Převodem předem na účet prodávajícího se zboží považuje za zaplacené až v momentě připsání celkové částky na účet prodávajícího. Ceny zboží jsou platné po celou dobu jeho vystavení na e-shopu, než jsou prodávajícím vystaveny ceny nové.

Způsob platby:

 1. Hotově při osobním odběru,
 2. převodem předem na účet prodávajícího,
 3. dobírkou.

Doprava zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená a stvrzená kupujícím v objednávce. Kupující je povinen při dodání zboží převzít. V případě, že tak neučiní, má prodávající nárok požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s přepravou. V případě opětovného zaslání zboží kupujícímu se zaslání objednávky řeší telefonicky a veškeré náklady spojené s touto náhradní přepravou jsou kupujícímu účtovány navíc oproti předešlé ceně. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí zkontrolovat a v případě zjištění jakékoliv závady je povinen ihned informovat prodávajícího, a to nejpozději do následujícího pracovního dne. Na pozdější reklamace dodávky zboží nebude brán zřetel. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání, což je předpoklad nepoškození věci při přepravě. V případě známek jakéhokoliv vnějšího poškození zboží musí kupující tuto skutečnost uvést do přepravního dokladu (zápis o škodě). Bez této skutečnosti nebude možno reklamovat zboží jako reklamace zboží poškozeného přepravou a prodávající nenese zodpovědnost za takto poškozené zboží. Kupující může také zboží odmítnout převzít z důvodů poškození zásilky, musí však tuto skutečnost uvést do přepravního dokladu. Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu (dodavateli) nese v plné výši zákazník. U větších či těžších přepravovaných balíků je poštovné ve stejné výši jako u balíků menších. Prodávající přepravné hradí bez ohledu na velikost balíku. Poštovné se v průběhu času může měnit. Prodávající sám zvolí nejvhodnější způsob dopravy (česká pošta x spediční firma). V případě vrácení zboží kupujícím, budou však kupujícímu odečteny veškeré skutečně vynaložené náklady spojené s dopravou zboží prodávajícím. O tuto částku bude následně ponížena vrácená částka kupujícímu. V případě dopravy zboží cizích zemí je způsob dopravy i cena dopravy řešena po telefonické nebo e-mailové domluvě individuálně.

Způsob dodání zboží: Cena dopravy: Doba dodání:
1) osobní odběr v prodejně 0 Kč Ihned při převzetí.
2) Česká pošta nebo spediční firma (V závislosti na velikosti přepravovaného balíku.)
– balík do ruky (dobírka) 186 Kč Do dvou pracovních dní.
3) Česká pošta nebo spediční firma (V závislosti na velikosti přepravovaného balíku.)
– balík do ruky (převodem) 132 Kč Do dvou pracovních dní po připsání peněz na náš účet.

Osobní odběr – platba provedena při převzetí zboží přímo v naší prodejně v Třinci,  Nádražní 3.

Dobírka – platba až při převzetí zboží.

Převod – platba je provedena před zasláním zásilky na náš účet. Platbu je nutné uhradit na základě údajů, které Vám zašleme na Vámi uvedený kontakt.

Doba dodání zboží

Doba dodání zboží je u zboží skladem do 7 pracovním dnů od potvrzení a zaplacení objednávky. Celková doba doručení zboží je závislá také na zvoleném způsobu dopravy. U ostatních položek budete o termínu dodání zboží informováni do tří pracovních dnů.

Odstoupení od objednávky

Prodávající i kupující mohou bez udání důvodů zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím (dodavatelem). Kupující se však povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, na ústní oznámení nebude brán zřetel. V případě potvrzení objednávky prodávajícím není možné odstoupit od uzavřené kupní smlouvy jinak, než jako odstoupení od smlouvy se všemi jejími náležitostmi.

Odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14. dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne je povinen dodat prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy, předat zboží nepoškozené, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, s veškerým zaslaným příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty). Jsou-li všechny tyto aspekty dodrženy je povinen prodávající po obdržení reklamovaného zboží vrátit kupujícímu (spotřebiteli) zpět odpovídající peněžní částku, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, učiní tak pouze bankovním převodem. V případě, že kupující pošle zboží zpět dobírkou, toto zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího (kupujícího) zpět.

Prodávající je oprávněn vracející částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. Kupující (spotřebitel) nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle §53 odstavce 8 Občanského zákoníku, jestliže byla dodávka zboží upravena podle přání kupujícího (spotřebitele) či porušil-li kupující (spotřebitel) originální obal zboží. V případě, že došlo k částečnému opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo je poškozeno, došlo tedy k bezdůvodnému obohacení kupujícího (spotřebitele), je kupující (spotřebitel) povinen tuto škodu nahradit v penězích, tudíž bude kupujícímu vyplacena snížená peněžní hodnota za vrácené zboží, nebo má prodávající právo takové to zboží nepřijmout.

4. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci e-shopu Skicentra3nec dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním jeho osobních údajů o jeho osobě i o jeho nákupech. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

5. Reklamace, reklamační řád

V případě zjištění problému či závady zboží nás kontaktujte telefonicky na 734850987 nebo e-mailem na info@skicentrum3nec.cz. Poskytneme Vám odborné informace, poradíme, jestli není možné odstranit závadu svépomocně nebo jestli je nutné zaslat zboží na reklamaci. Lhůta na vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Vrácení peněz je možné pouze na bankovní účet podle §561 „Lze-li závazek splnit více způsoby, má právo volby dlužník, nebylo-li dohodnuto jinak.“ Při reklamaci zboží je nutné, aby kupující zaslal prodávajícímu:

 1. Fakturu zboží/daňový doklad (kopie),
 2. vyplněný přiložený reklamační list s podrobně popsanou závadou zboží (viz příloha),
 3. nepoužité zboží v původním obalu a s veškerým příslušenstvím.

V případě nezaslání jakéhokoliv výše uvedeného dokumentu (faktura zboží a reklamační list) a porušení bodu číslo tři, bude reklamace zamítnuta a zboží bude odesláno kupujícímu (spotřebiteli) zpět na jeho vlastní náklady. V případě zjištění závady je nutné vadné zboží zaslat okamžitě, nelze jej používat dále. Zjištěná závada může takto dopomáhat k vytvoření dalších přidružených závad a v takovém případě je reklamace zamítnuta.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 1. Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.
 2. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 3. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené běžným používáním.
 4. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 5. Zboží bylo poškozeno živly.
 6. Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou (např. neodborným servisem).

Pozor, u použitého zboží lze uplatnit práva z odpovědnosti za škody tehdy, prokáže-li spotřebitel (kupující), že mu na reklamovanou vadu nebyla poskytnuta již sleva; že reklamovaná vada neodpovídá míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím; že vada byla na výrobku již při jeho převzetí. V opačném případě není možno zboží reklamovat.

6. Záruční podmínky:

Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne uvedené na faktuře/daňovém dokladu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

7. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv měnit. Obchodní podmínky vstupují v platnost od 1. 11. 2012.

| More